Dobrodošli na naši spletni strani

Sedež KS Sv. Duh - vhod

Krajevna skupnost Sv. Duh

Naša krajevna skupnost Sv. Duh je organizirana na območju naselij Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc. V skladu z zakonom in statutom Občine Škofja Loka zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je občina prenesla na krajevno skupnost.

Preberite več o KS

Zadnje novice

Javna razprava

SOOBLIKUJMO CELOSTNO PROMETNO STRATEGIJO

Občina Škofja Loka pri snovanju celostne prometne strategije k sodelovanju vabi občanke in občane. Bi delili z nami vaše izkušnje s prometnimi...

BLAZNIKOV VEČER

Muzejsko društvo Škofja Loka pripravlja Blaznikov večer - predstavitev zbornika Škofja Loka 1050, ki bo v torek, 18. junija 2024, ob 19. uri v...

Vzorčna fotografija: tirnice

NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA–KRANJ/NAKLO

Objavljen je predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo z okoljskim poročilom....

Gledališki list za predstavo Smejmo se

Vabilo k predvpisu gledališkega abonmaja SMEJMO SE v Kulturnem domu Sv. Duh

Predvpis abonmaja Sezona 2023/2024 bo potekal danes v pisarni Kulturnega doma Sv. Duh od 16. do 18. ure. ...

Slika prometnega znaka Pozor, delo na cesti

Obnova komunalne infrastrukture Sv. Duh

Cesta LC 401181 v naselju Sv. Duh...

Ogled vseh novic

Koledar aktivnosti

« Julij 2024 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Današnje aktivnosti:
Za danes ni zabeleženih aktivnosti

 
Skrbnica koledarja:
Nina Kemperle, telefon: 031 894 305, e-pošta: info@sv-duh.si
Cenik najema dvorane

Krajevna skupnost Sv. Duh

Sedež KS Sv. Duh - pogled na vhod

Krajevna skupnost Sv. Duh je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organizirana na območju naselij Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc. V skladu z zakonom in statutom Občine Škofja Loka zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajos naloge, ki jih je občina prenesla na krajevno skupnost.

Krajevna skupnost Sv. Duh, kot organizacijski del Občine Škofja Loka, zadovoljuje lokalne interese in potrebe občanov tako, da odloča o lokalnih javnih zadevah, da upravlja z objekti namenjenimi kulturi in rekreacijskimi objekti, skrbi za lokalne ceste, za podobo kraja, pospeševanje kulturne dejavnosti, spodbujanje delovanja društev, gasilstva in drugih dejavnosti in ureja druge lokalne javne zadeve, katerih urejanje nanjo prenese občina s statutom, statutarnim sklepom in odlokom o prenosu določenih zadev iz občinske pristojnosti na krajevne skupnosti.

Svét KS

Svét Krajevne skupnosti Sv. Duh sestavlja 9 članov, ki jih izvolijo občani krajevne skupnosti – to je volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti – na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem. Mandat članov sveta krajevne skupnosti traja štiri leta.

Svet KS - slika sestanka

Naloge Krajevne skupnosti

Pristojnosti in naloge Krajevne skupnosti Sv. Duh določene v skladu z zakonom, statutom občine in statutarnim sklepom o določitvi pristojnosti in nalog krajevnih skupnosti, so predvsem:

  • upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi,
  • na podlagi sprejetega programa zagotavlja razvoj krajevne skupnosti na vseh področjih delovanja,
  • upravlja z javnimi infrastrukturnimi objekti, katerih upravljanje nanjo prenese občina,
  • upravlja in vzdržuje rekreacijske površine in športne objekte na območju krajevne skupnosti,
  • na podlagi pridobljenih koncesij, ali kot pogodbeni izvajalec, upravlja s stanovanjskimi in drugimi objekti, pokopališči, vodovodom, kanalizacijo, zelenicami in javno razsvetljavo,
  • daje mnenja in predloge k prostorskim, planskim in izvedbenim aktom, ki se sprejemajo na občinski ravni,
  • daje mnenja in predloge v vseh drugih zadevah, ko je to predvideno z zakonom, občinskim statutom, statutarnim sklepom ali občinskim odlokom, oziroma je to določeno s sklepi občinskih organov.

Zgodovina

Širše območje škofjeloškega ozemlja, kamor spada tudi celotno območje krajevne skupnosti Sv. Duh s kraji Dorfarje, Forme, Virmaše in Grenc, je leta 973 nemški cesar Oton II., podaril freisinškim škofom. Večina naštetih naselij so kmalu pod freisinškim gospostvom postala kajžarska naselja. V starih urbarjih je kraj Sv. Duh imenovan Oberaern, kar označuje strnjeno naselje nad Virmašami. Sama vas Virmaše, pa je dobila ime po priimku oziroma osebnemu imenu Erinrich, ki so ga skozi stoletja popačili v današnje ime Virmaše.

Sedež Krajevne skupnosti je v naselju Sv. Duh, ki predstavlja tipično gručasto obcestno vas, ki se razteza ob cesti med Kranjem in Škofjo Loko, na vzhodni strani se razprostira Sorško polje, na zahodni strani proti Stari Loki pa ga obdajajo široki gozdovi.

Najpomembnejši objekt naselja Sv. Duh je Ajmanov grad, kjer od leta 1961 domujejo Uršulinke. Objekt imenovan tudi Ehrenau, je leta 1689 zgradil Franc Matija pl. Lampfritzhaimb, ki je bil od leta 1659 do 1684 loški glavar. Po njegovi smrti kupijo graščino Zanettijevi dediči, kateroi pa zaradi uveljavljanja predkupne pravice, pridobi v last njegova sestra Marija Renata Flachenfeld.

V 18.stol. preide posest na rodbino Dinzl, leta 1791 pa graščino kupi dr. Jože Haymann, po katerem se danes graščina imenuje »Ajmanov« grad. S poroko leta 1874 je grad prešel v roke rodbine Detela, katere član je bil znani deželni glavar Oton Detela. Pred drugo svetovno vojno je bila graščina v lasti dr. Jerneja Demšarja, znanega specialista dermatologa v Ljubljani.

Dominantni objekt je tudi vaška cerkev sv. Duha, ki je bila po strokovnih trditvah dr. P. Blaznika, zgrajena že pred letom 1423. Cerkev ima na južni fasadi upodobljeno fresko sv. Krištofa, delno pa so ohranjene tudi freske iz leta 1777.

Leta 1946 se je na pobudo Valentina Dolinarja (Mažucov) začel graditi kulturni dom. On in še trije vaški zanesenjaki – Peter Kajzer, Janez Porenta in Peter Porenta so tvorili dušo gradbenega odbora. Veliko udarniških ur so prispevali k izgradnji doma in veliko domačij je sodelovalo. Že jeseni leta 1948 je bil kulturni dom sezidan do te mere, da so v njem izvedli prvo predstavo.

Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar

Slika kulturnega doma Sv. Duh

Spoštovani obiskovalci spletne strani, v kolikor imate ali poznate koga, ki ima kakšno fotografijo ali dodatne podatke o delovanju društva, vas prosimo, da nam jih pošljete.

Nekaj o KUD-u

Društvo je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

Izobraževalno umetniško društvo (IZUD) Ivan Cankar Virmaše – Sv. Duh je bilo ustanovljeno leta 1950 zaradi kulturne dejavnosti, ki se je v kraju gojila že od leta 1946. Takrat je namreč začela delovati dramska skupina, saj je med krajani za to dejavnost vladalo veliko zanimanje. Kmalu zatem je bil ustanovljen moški pevski zbor, ki je neprekinjeno deloval več kot 45 let. Ustanovljena je bila tudi knjižnica. Kasneje se je društvo preimenovalo v KUD IVAN CANKAR SV. DUH.

Leta 1946 se je na pobudo Valentina Dolinarja (Mažucov) začel graditi kulturni dom. On in še trije vaški zanesenjaki – Peter Kajzer, Janez Porenta in Peter Porenta so tvorili dušo gradbenega odbora. Veliko udarniških ur so prispevali k izgradnji doma in veliko domačij je sodelovalo. Že jeseni leta 1948 je bil kulturni dom sezidan do te mere, da so v njem izvedli prvo predstavo.

Dramska skupina je bila najbolj aktivna v 60-tih letih, saj je imela domačega režiserja gospoda Vinka Rožmanca. Tudi v 70-tih letih je predstave režiral domačin Janez Tavčar.
V delovanju dramske skupine je nato prišlo do daljših ali krajših prekinitev. Od leta 2000 je dramska skupina spet aktivno delovala. Do leta 2010 so vsako sezono pripravili vsaj eno gledališko premiero. Z mladimi igralci so pripravili tudi predstave za otroke in mladino. Potem pa je spet zmanjkalo časa in energije za domače predstave.
Člani društva pa vsako leto sodelujejo pri izvedbi programa za dobrodelni koncert in materinski dan.

Več o KUD-u in njihovih predstavah skozi čas si oglejte na njihovi spletni strani

Nekaj o župniji na kratko...

Slika župnijske cerkve pri Sv. Duhu

Župnija Sv. Duh

Župnija Sveti Duh pri Škofji Loki je razmeroma mlada župnija. Do leta 1980 je bila podružnica župnije Stara Loka, od 15. 8. 1980 dalje pa je samostojna župnija. Danes župnija šteje 1640 prebivalcev.

Sedanja župnijska cerkev, ki je posvečena Svetemu Duhu je bila prvič omenjena leta 1456. Prezidava cerkve je bila narejena leta 1860. Iz gotske cerkve z lesenim stropom je bila prezidana v baročno obokano cerkev. V cerkvenem prezbiteriju je tudi freska iz leta 1456, katera pa je žal slabše ohranjena. Ostala poslikava v prezbiteriju, ki je delo slikarja Gosarja, je iz 19. stoletja. Glavni oltar z lesenim nastavkom je iz leta 1652, oba stranska oltarja pa iz leta 1860.

V cerkvenem zvoniku se nahajajo trije železni zvonovi iz leta 1923.

V letu 1994 je župnijska cerkev dobila prve orgle. Orgle so dvomanualne, imajo 12 registrov, izdelala pa jih je Škofijska orglarska delavnica v Mariboru. S klikom tukaj si lahko ogledate njihovo zvočno zasnovo oz. dispozicijo.

Ob 25 letnici župnije je župnijska cerkev dobila nov daritveni oltar, nov ambon, novo sedilijo za mašnika ter nove klopi za ministrante. Vse našteto sta izdelala domača mizarska mojstra Jože in Simon Kolenko.

V neposredni bližini cerkve je bila v letu 2004 postavljena kapelica (znamenje), ki je posvečena Mariji. Na nek način je posebnost naše kapelice v tem, da si je načrt zanjo v mislih izdelal domači mojster in cerkveni ključar Jože Kolenko, ki je sicer mizar, vendar tudi odličen zidar. Kipar Miha Kač je izdelal Marijin kip za kapelico. Kip pa je narejen iz poliestra. Freske na kapelici je naslikal slikar Nikolaj Mašukov. 

Nekaj o Uršulinkah na kratko...

Slika Ajmanovega gradu

Zgodovina Ajmanovega gradu

Leta 973 nemški cesar Oton II. podaril freisinškim škofom širše območje škofjeloškega ozemlja.

Leta 1679 loški glavar Franc Matija Lampfritzheimb pozidal poznorenesančni dvorec EHRENAU, ki je po posestniku dr. Heimannu v 18. stoletju dobil ime »Ajmanov grad«.

Po letu 1693 so se menjavali različni lastniki: pl. Dienzli, Jožef Dietrich, Danijel Detela, vitez Jakob Wolf, rodbina Zanetti, pl. Flachenfeldi in vitez Oton Detela.

Leta 1918 je lastnica postala Marija Detela, poročena Guzelj.

Zadnji lastnik je bil dr. Jernej Demšar iz Ljubljane.

Med II. svetovno vojno so grad požgali domači partizani.

Leta 1956 so dvorec kupile loške uršulinke in ga obnovile.

Vselile so se leta 1960 in samostan poimenovale v Dom Brezmadežne.

7.6. 2007 je z odlokom Občinskega sveta Škofja Loka postal kulturni spomenik lokalnega pomena.

Zanimivost: Tu si snemali znani film Dolina miru.

SOLI DEO GLORIA

Zgodovina uršulink v Škofji Loki

1535
Angela Merici, rojena okoli leta 1474 v Desenzanu, 25. novembra ustanovi Družbo svete Uršule.

1702
Prihod sester iz Gorice v Ljubljano.

1782
Prihod sester iz Gradca v Škofjo Loko.

1890
Uršulinke kupijo grad v Škofji Loki za potrebe internata in notranje šole.

1941
Samostan zasedejo Nemci in sestre morajo oditi v eni uri.

1945
Samostan je po ukazu takratne komunistične vladavine nacionaliziran, obdržale so le nekaj prostorov za bivanje.

1956
Kupijo zapuščen Ajmanov grad pri Svetem Duhu (dom oskrbnika loškega gradu v času freisinških škofov), ki so ga zažgali domači partizani, in je bil v zelo slabem stanju. Starejše sestre vedo povedati, da se je iz veže videlo nebo, kjer naj bi bila streha.

1960
Sestre se naselijo v Ajmanovem gradu, le majhna skupina še ostane v Škofji Loki. V novem domu so živele zelo skromno in v močni veri, preživljale so se z obdelovanjem polja, poučevale verouk po župnijah, prale cerkveno perilo, izdelovale podobice in imele inštrukcije za otroke in mlade.

1987
Zadnji dve uršulinki se iz prostorov ob uršulinski cerkvi preselita iz Škofje Loke v Ljubljano.

1991
Nadškof dr. Alojzij Šuštar blagoslovi Dom sv. Angele, ki je nastal iz stare pralnice. Namenjen je razvijanju duhovnih programov.

1997
Nadškof dr. Franc Rode blagoslovi obnovljeno zgradbo stare grajske kašče. Tako je Dom duhovnosti pridobil 22 ležišč več.

2000
Sestre podrejo stari gozdiček, zasadijo mlada drevesa in uredijo park okoli samostana. 2008 Uršulinska cerkev Brezmadežne v Škofji Loki in pripadajoči kompleks starega samostana, ki je bil vrnjen v naravi, preide v last ljubljanske nadškofije.

2009
16. junija 2008 je p. Viljem Lovše DJ blagoslovi temeljni kamen za zgradbo povečanega Doma duhovnosti, danes Hiša kruha, ki je nastal na mestu, kjer je bilo prej gospodarsko poslopje.

V službi človekovega dostojanstva...

Logo Karitas

Župnijska Karitas Sv. Duh

Župnijska Karitas (ŽK) Sv.Duh je bila ustanovljena septembra leta 1991, pred tem pa smo dobrodelno in prostovoljno delovali kot župnijska skupina za dobrodelnost. Naša župnija je manjša kot krajevna skupnost, ker vasi Forme in Dorfarje spadata pod župnijo Žabnica.

V teh petnajstih letih smo v župniji in tudi izven nje pomagali mnogim ljudem. Naša dejavnost je raznolika in na široko zastavljena, da zajame čim več ljudi in sicer tiste, ki pomagajo in tiste, ki pomoč potrebujejo. Ne zapiramo se le ozko v svoj župnijski krog in ne gledamo ne na politično pripadnost in ne na osebno prepričanje.

V župniji ni večjih socialnih problemov, zato smo naše delovanje usmerili na ostarele in bolne, organiziramo tudi razne prireditve.

Ostarele in bolne župljane obiskujemo najmanj dvakrat letno in jih tudi skromno obdarujemo za Božič in Veliko noč. Pošiljamo jim čestitke za praznike in godove, dajemo tudi možnost izposoje ortopedskega vozička in sobnega stranišča.

Vsako jesen zbiramo ozimnico- to je kmetijske pridelke in hrano v trgovinah. Če imamo potrebe v domači župniji, najprej poskrbimo zanje, vso ostalo hrano in kmetijske pridelke pa razdelimo društvu Barka, škofijski Karitas v Ljubljani in Semenišču. Kmetje in vsi ostali se zelo izkažejo in radi darujejo, ker vedo, da bodo dobili tisti, ki hrano res potrebujejo. Zbiranje ozimnice in hrane da ljudem misliti, da nimajo vsi dovolj sredstev niti za preživetje. Na tak način spodbujamo dobrodelnost in radodarnost pri ljudeh, ki ne trpijo pomanjkanja.

Ko se prične šola, imajo starši velike izdatke za šolske potrebščine. Pri nakupu šolskih potrebščin in plačilu voznih kart, pomagamo družinam z nižjimi dohodki in z več otroki. V lanskem letu smo na ta način pomagali petnajstim družinam, brez občinskih sredstev pa te pomoči ne bi bilo.

Na vsakoletni dobrodelni prireditvi zbiramo sredstva za razna društva, ki pomagajo ljudem v stiski (Sožitje, Barka, Hospic, Anin sklad) in posameznike, ki so bili takrat potrebni pomoči in smo zanje vedeli (mladi invalidi-ortopedski vozički, zadnji potres v Posočju, plaz v Logu pod Mangrtom, požar na gorski kmetiji). Letos v januarju smo organizirali deseto jubilejno dobrodelno prireditev. Sredstva smo zbirali za program Vrtnica, to je skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola v okviru škofijske Karitas Koper, za popravilo stare hiše v slovenskem delu Istre, kjer izvajajo svoj program.

Sodelavci ŽK pomagamo pri organiziranju predavanj, miklavževanju, materinskem dnevu, pri pletenju adventnih venčkov in drugih dejavnosti v župniji.

Naša ŽK deluje tudi povezovalno, v organiziranju prireditev sodeluje veliko ljudi, med njimi je tudi nekaj mlajših, ki s prizadevnostjo in svojo sposobnostjo organizirajo kakovostne prireditve, na katerih z veseljem nastopa veliko mladih domačih talentov.

Sodelavci ŽK se zavedamo, da brez pomoči župljanov ne bi mogli delovati, za vse prireditve gospodinje napečejo dovolj peciva, moški pa pomagajo pri težjih delih. Delo ŽK je povsem prostovoljno in brezplačno. V letu 2006 smo opravili preko 600 ur prostovoljnega dela, kar je zelo veliko za tako majhno župnijo kot je naša. Upamo, da bomo še naprej tako dobro sodelovali tudi z Krajevno skupnostjo, ki nam vedno odstopi dvorano za naše prireditve. Vsem se lepo zahvaljujemo z željo, da bomo tudi naprej dobro sodelovali.

Predstavitev društev v naši KS

Spodaj si oglejte kratko predstavitev društev, ki delujejo znotraj naše Krajevne skupnosti

Znak ŠD Polet

ŠD Polet

Sv. Duh 10, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@sdpolet.si
Predsednik: Boštjan Kovač
več o društvu

Znak PGD Virmaše - Sv. Duh

PGD Virmaše - Sv. Duh

Virmaše 14, 4220 Škofja Loka
E-pošta: gasilci@virmase.si
Predsednik: Igor Juričan
več o društvu

Ivan Cankar na sliki

KUD Ivan Cankar

Sv. Duh 10, 4220 Škofja Loka
E-pošta:
Predsednik: Žiga Ravnihar
več o društvu

Slika pevskega zbora

Pevski zbori skozi čas

MPZ KUD Ivan Cankar, Mešani cerkevni PZ,
MePZ Dih Sv. Duha, Dekliški zbor - Mašn'ce,
Otroški cerveni pevski zbor
več o pevskih zborih

Znak PGD Žabnica

PGD Žabnica

Žabnica 29, 4209 Žabnica
E-pošta: pgd.zabnica@gmail.com
Predsednik: Domen Kalan
več o društvu

Znak Karitas

Župnijska Karitas

Sv. Duh Sv. Duh 79, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 513 75 00
Predsednik: župnik Franci Alič
več o društvu

Stopite v stik z nami

Preko obrazca spodaj nam lahko posredujete svoje sporočilo, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih spodaj naštetih kontaktnih naslovov.

Pišite nam

info@sv-duh.si

Pokličite nas

+ 386 4 513 19 41
+ 386 4 511 23 05

Obiščite nas

Sv. Duh 10,
4220 Škofja Loka
Uradne ure:
ponedeljek 7:00 - 10:00

Socialne povezave